Full SPORTSCAST: Sunday, Nov. 8

Watch the full sports portion of the 5 EYEWITNESS NEWS newscast for Sunday, Nov. 8.