Hockey legend John Mayasich celebrates 90th birthday