Full NIGHTCAST: Monday, Nov. 9

Watch the full Nightcast for Monday, Nov. 9.